بزرگترین تولید کننده ها

 همکاری با بزرگترین شرکت های تولید کننده

ATMEL
Avr,Xmega,other MCUs & ICs
Microchip ,TI
MCU,DSP,Transivers,Ics
Infenion,ST
MCU,Driver , Mosfet , Smart Switch
NXP
MCU, CAN transiver , ARM
Amphenol
Connector